Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η μετεξέλιξη του Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, που είχε συσταθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το ΦΕΚ 831/29.06.2001 (άρθρο 23) και λειτουργούσε στο πλαίσιο του Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού. Με την αναδιαμόρφωση του οργανογράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ (07.06.2010), με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μετονομάστηκε σε Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και υπάγεται απευθείας στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Διεθνείς Σχέσεις

Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων έρχεται σε επαφή με τα επιμέρους τμήματα και γραφεία του Οργανισμού για την κοινή δράση και ενημέρωση όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων περιγράφονται ως εξής:
- Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού.
- Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς διεθνείς φορείς, καθώς και η επικοινωνία με αυτούς σε θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού. Επίσης η ενημέρωση των κατ’ αντικείμενο αρμοδίων τμημάτων και γραφείων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
- Η σχεδίαση και η μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών.
- Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διακρατικών ρυθμίσεων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια γραφεία σύμφωνα με τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις.  
- Η μέριμνα για την εκπροσώπηση του οργανισμού σε κάθε είδους διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (Συνέδρια, Διασκέψεις, Συμπόσια) ως και την οργάνωση με τους κατ’ αντικείμενο αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες των συνερχόμενων στην  Ελλάδα διεθνών συνεδρίων σε θέματα αρμοδιότητας του οργανισμού.
- Η κατάρτιση και η εκτέλεση προγραμμάτων επισκέψεων ξένων επισήμων, εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες του οργανισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία.


Β. Δημόσιες Σχέσεις

Ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:
- Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συσκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων του οργανισμού σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία.
- Μέριμνα για την κάλυψη εκδηλώσεων του οργανισμού με οπτικοακουστικά μέσα.
- Προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.
- Μέριμνα για την κάλυψη των δαπανών για δημόσιες σχέσεις του οργανισμού.
- Επιμέλεια της προβολή των δραστηριοτήτων του οργανισμού προς τους πολίτες (διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.).


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Δελλής Γεώργιος, Νοσηλευτής (MSc)

Τηλ.: 210 – 5212037, e-mail: dellis@keelpno.gr

2. Καραταμπάνη Ελένη, Π.Ε. Διοικητικός

Τηλ.: 210 – 5212038, e-mail: karatabani@keelpno.gr

3. Όντρια Δήμητρα, Π.Ε. Διοικητικός

e-mail: odria@keelpno.gr

 

Fax Γραφείου: 210 – 5212150

Ταχ. Διεύθυνση: Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι

 

 

 

 

 


Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.