Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Έκτακτα Περιστατικά Δημόσιας Υγείας / Κ.ΕΠΙΧ.
Κέντρο ΕΠΙΧειρήσεων - Κ.ΕΠΙΧ.
   - Αρμοδιότητες του Κ.ΕΠΙΧ.
   - Παρουσίαση του Γραφείου Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων
        - Ιστορικό του Γραφείου
        - Δραστηριότητα / Ρόλος  
        - Στατιστικά στοιχεία γραφείου 
        - Προσωπικό του γραφείου και στοιχεία επικοινωνίας


Εκτίμηση Κινδύνου και Αντιμετώπιση Οξέων Συμβάντων
   - Πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας
        - Βιολογικοί παράγοντες (αλφαβητικός κατάλογος)
        - Χημικοί παράγοντες (αντιμετώπιση ασθενών - ΝΕΟ!)
        - Ραδιολογικοί παράγοντες (ραδόνιο)

   - Έντυπο Υλικό
   -
Κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία
   - Χρήσιμοι σχετικοί σύνδεσμοιΑρμοδιότητες του Κ.ΕΠΙΧ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ (Κ.ΕΠΙΧ.) αποτελεί κομβικό γραφείο του Οργανισμού για την εξασφάλιση της διαρκούς και ομαλής λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι βασικές λειτουργίες του είναι η λήψη και η επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με θέματα δημόσιας υγείας αλλά και η διαχείριση και η εκτίμηση κινδύνου, οξέων και άλλων συμβάντων Δημόσιας Υγείας. Οι πληροφορίες και τα αιτήματα στο Κ.ΕΠΙΧ προέρχονται από :

 • Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς του τομέα της υγείας όπως  Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές,
 • Άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.ά.,
 • Ιδιώτες επαγγελματίες υγείας,
 • Πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για γενικότερα θέματα δημόσιας υγείας.
Το προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης σχεδίων και μνημονίων διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων που αφορούν στην Δημόσια Υγεία και προέρχονται από γνωστούς παθογόνους μικροοργανισμούς, από νεοαναδυόμενα νοσήματα είτε από ηθελημένη απελευθέρωση παραγόντων. Σημαντική είναι η εμπειρία του προσωπικού του Κ.ΕΠΙΧ από την συμμετοχή του σε ασκήσεις επί χάρτου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Στις δράσεις του ανήκει και η συνεργασία με την τηλεφωνική γραμμή για το κάπνισμα 1142 καθώς και με την τηλεφωνική γραμμή για το AIDS 210-7222222.


Παρουσίαση του Γραφείου Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων

Ιστορικό γραφείου

Σύμφωνα με το Ν.2071 (Άρθρο 26) Κ.Ε.Ε.Λ., ΠΔ 358/1992 (αρ.φ. 179) Οργάνωση – Λειτουργία – Αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ., Αριθ. Υ1/οικ.5028 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ., ένα από τα γραφεία που απαρτίζουν το Κ.Ε.Ε.Λ. είναι και το Γραφείο πρόληψης βιολογικών και τοξικών κινδύνων, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα παρεμβάσεων στην Κοινότητα. Το 2006, το γραφείο μετονομάστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ σε Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης Οξέων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων. Εκτός από τα περιστατικά που αφορούν σε ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων, το γραφείο ασχολείται με θέματα ανάπτυξης σχεδίων για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, είναι ενεργή η από κοινού συμμετοχή και συνεργασία του γραφείου στη διενέργεια ασκήσεων επί χάρτου και στο πεδίο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Δραστηριότητα - Ρόλος

Το Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου και Αντιμετώπισης οξέων συμβάντων δημόσιας υγείας ανήκει στο Κ.ΕΠΙΧ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν περιστατικά ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών παραγόντων, η οποία αποχτήθηκε ιδιαίτερα κατόπιν εκπαιδεύσεων του προσωπικού του γραφείου κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Βασικές δράσεις του γραφείου είναι :

 •  Η διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών από ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε Εθνικό επίπεδο π.χ. ΓΓΠΠ, ΕΛ.ΑΣ. ΠΥ.
 • Η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις σε θέματα που αφορούν τα ΧΒΡΠ συμβάντα και η συμμετοχή σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας.
 • Η παρακολούθηση δικτυακών τόπων (MedISys, HEDIS, proMED-mail, WHO, ECDC, CDC, IAEA κα.), για θέματα ηθελημένης απελευθέρωσης βιολογικών, χημικών και ραδιολογικών παραγόντων έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για πιθανά ΧΒΡΠ συμβάντα που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο.
 • Η συμμετοχή σε ασκήσεις επί χάρτου και σε ασκήσεις στο πεδίο τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με ΧΒΡΠ συμβάντα
 • Η ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό πάνω σε θέματα που αφορούν τα ΧΒΡΠ συμβάντα.
 • Η ανάπτυξη σχεδίων που αφορούν σε αναδυόμενα και υπάρχοντα νοσήματα της κοινότητας τόσο στον Ελλαδικό όσο και στο Διεθνή χώρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δρ. Ηλιόπουλος Δημήτρης, Υπεύθυνος Γραφείου       τηλ. 210-5212028

Κατσαρού Δήμητρα, Χημικός Μηχανικός, MSc           τηλ. 210-5212158

Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Χημικός Μηχανικός         τηλ. 210-5212159Πληροφορίες για τους Επαγγελματίες Υγείας 
- Βιολογικοί παράγοντες (πατήστε εδώ για τον κατάλογο)
- Χημικοί παράγοντες (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : αντιμετώπιση ασθενών στον τόπο του συμβάντος)
- Ραδιοβιολογικοί παράγοντες (πληροφορίες για το ραδόνιο, εδώ)

 


Έντυπο Υλικό
 • «Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Α’ – Βιολογικοί Παράγοντες)
 • «Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Β’ – Χημικοί & Ραδιολογικοί Παράγοντες)
 • «Συνοπτικός οδηγός κλινικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης μεταδοτικών νοσημάτων + παραγόντων ηθελημένης απελευθέρωσης»
 • «Handbook of Clinical Management of Communicable Diseases + Agents Of Deliberate Release»
[Στη συγγραφή του «Οδηγού Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Α’ – Βιολογικοί Παράγοντες) και του «Οδηγού Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο» (Τόμος Β’ – Χημικοί & Ραδιολογικοί Παράγοντες) συμμετείχε το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ενώ στη συγγραφή του «Συνοπτικού οδηγού κλινικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης μεταδοτικών νοσημάτων + παραγόντων ηθελημένης απελευθέρωσης», καθώς και του αγγλικού «Handbook of Clinical Management of Communicable Diseases + Agents Of Deliberate Release» συμμετείχαν τα Γραφεία Ολυμπιακών Αγώνων, Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων].Χρήσιμοι Σχετικοί Σύνδεσμοι

http://www.cbrneworld.com

http://www.medicinenet.com/bioterrorism/article.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

http://www.who.int/en

http://emergency.cdc.gov/

http://www.iaea.org

http://www.hpa.org.uk

http://www.efsa.europa.eu

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

http://www.interpol.int/Public/BioTerrorism/default.asp

http://www.promedmail.org/

 
Επικοινωνία - Τηλεφωνικές Γραμμές Κ.ΕΠΙΧ.
 Γραμμή για τη δημόσια υγεία : 


Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν στα λοιμώδη νοσήματα αλλά και για λοιπά θέματα δημόσιας υγείας, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικές κλινικές, αλλά και σε άλλους φορείς και ινστιτούτα όπως Περιφέρειες, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΠΥ, κ.ά.

 Οι κλήσεις απαντώνται από γιατρούς ή νοσηλευτές και ειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Η τηλεφωνική επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό του Κ.ΕΠΙΧ. δεν αντικαθιστά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, αλλά συνιστά την αντιμετώπιση των περιστατικών στα πλαίσια της Δημόσιας Υγείας.


.


     

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.