Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Εθνική Αναφορά 2016 για το HIV/AIDS προς UNAIDS, ECDC & WHO
Στο πλαίσιο των διεθνών διακηρύξεων του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (2001- 2011)  και με στόχο τον έλεγχο προόδου κάθε χώρας σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την HIV/AIDS λοίμωξη, το UNAIDS (το ειδικό πρόγραμμα του OHE για την HIV/AIDS λοίμωξη), και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)  ζητούν τη σύνταξη ετήσιας εθνικής αναφοράς με την καταγραφή συγκεκριμένων δεικτών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) συμμετέχει ανά διετία στην ανωτέρω διαδικασία με στόχο την παρακολούθηση της διακήρυξης του Δουβλίνου (Dublin Declaration on Partnership to fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia).

Το ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς της χώρας αναφορικά με την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων από το 2008. Σκοπός της αναφοράς  είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την HIV Λοίμωξη, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Απώτερος στόχος για τους διεθνείς φορείς είναι η χάραξη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής βασισμένης σε επιστημονικά τεκμηριωμένους επιδημιολογικούς δείκτες. Επιπλέον στόχος για το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής έναντι του HIV/AIDS.
Τα στοιχεία συλλέγονται από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων που υλοποιούν δράσεις για την πρόληψη  και αντιμετώπιση της HIV Λοίμωξης και περιλαμβάνει εκπροσώπους Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας,  επιφορτισμένων με το έργο της απόκρισης στην HIV Λοίμωξης και την τοξικοεξάρτηση όπως τα, αρμόδια τμήματα και γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τον ΟΚΑΝΑ, το 18ΑΝΩ, το ΚΕΘΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εναντίον των Ναρκωτικών (ΕΚΤΕΠΝ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιστημονικές Εταιρείες και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.  Παράλληλα, δεδομένα σχετικά με την νομοθεσία και τις πολιτικές για το ΗIV/AIDS, συλλέγονται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. 

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στοιχείων  είναι συνεχής καθώς ετήσια οφείλει να διαμορφώνεται πλάνο της συλλογής δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού ειδικών ερευνών και διαμόρφωσης σχετικών ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων από υφιστάμενες δομές. Η ποιότητα του συστήματος επιτήρησης και αξιολόγησης  της εθνικής απόκρισης υπόκειται στους περιορισμούς της επίλυσης οργανωτικών θεμάτων και της ύπαρξης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς για το 2016  βασιζόμενο στις οδηγίες του προγράμματος του ΟΗΕ για το HIV/AIDS –UNAIDS σε συνεργασία με τον WHO και το ερωτηματολόγιο του ECDC:  

1. Global AIDS RESPONSE PROGRESS REPORTING 2016Εκθέσεις /Ετήσιες Εθνικές Αναφορές   
  
Εκθέσεις Εθνικών Αναφορών 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

Εκθέσεις ECDC
Tο ECDC έχει ολοκληρώσει τρεις κύκλους συλλογής δεδομένων για  τον επιτήρηση της προόδου υλοποίησης της Διακήρυξης του Δουβλίνου - monitoring of Dublin Declaration Reporting (2010, 2012, 2014) με ανάλυση των δεδομένων ανά θεματικές ενότητες, που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τη σύγκριση των δράσεων σε άλλες χώρες και για την εκτίμηση των προτάσεων των ευρωπαϊκών φορέων αναφορικά με τις δράσεις για την απόκριση στην επιδημία  του HIV/AIDS.
Εκθέσεις UNAIDS
i. AIDS by the numbers 2015
ii. How AIDS changed everything — MDG6: 15 years, 15 lessons of hope from the AIDS response
iii. AIDS info
iv. Νarrative reports published in the UNAIDS website


Όραμα (Vision)
Το όραμα του διεθνούς στρατηγικής για το HIV/AIDS με το οποίο εναρμονίζεται  η χώρα μας  είναι ο μηδενισμός των νέων μολύνσεων,  ο μηδενισμός των θανάτων από το AIDS  και ο μηδενισμός του στίγματος και των διακρίσεων.

Στόχοι (Goals)

1. Μείωση νέων HIV μολύνσεων

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε  θεραπεία και υποστήριξη για τους ανθρώπους που ζουν με HIV. Συνεχής βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους.

3. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων που προκαλούν πολλαπλές ευπάθειες συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του στίγματος.

4. Η ενίσχυση του συντονισμού και η εφαρμογή  συστήματος επιτήρησης και αξιολόγησης της απόκρισης στην HIV/AIDS επιδημία.

Η νέα διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων  Εθνών που θα θέσει τους  ευρύτερους πολιτικούς στόχους για την νέα περίοδο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί  στις 8 – 10 Ιουνίου 2016 στη Νέα Υόρκη.


Δείκτες (Indicators) - 2015
 • Μείωση της σεξουαλικής μετάδοσης του ιού κατά 50% ως το 2015
 • Μείωση των νέων μεταδόσεων σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών κατά 50% ως το 2015
 • Εξάλειψη της κάθετης μετάδοσης της HIV λοίμωξης
 • 15 εκατομμύρια άτομα σε αντιρετροϊκή θεραπεία ως το 2015
 • Μείωση κατά 50% των θανάτων από φυματίωση σε HIV+ ασθενείς ως το 2015
 • Διάθεση ετησίως 22-24 δισεκατομμυρίων $ σε χαμηλού και μέσου οικονομικού επιπέδου χώρες ως το 2015, για προγράμματα για τον HIV
 • Εξάλειψη των παραγόντων που κάνουν τις γυναίκες ευάλωτες στον HIV, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών
 • Εξάλειψη στίγματος και διακρίσεων
 • Εξάλειψη των ταξιδιωτικών περιορισμών
 • Εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
 Οι δείκτες που έθεσε το UNAIDS για το 2020
 • 90% όσων ζουν με HIV να διαγιγνώσκονται
 • 90% όσων διαγιγνώσκονται να λαμβάνουν θεραπεία
 • 90% να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.