Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Σημείωση: λόγω απαίτησης συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),
ο Κατάλογος Προμηθευτών ΚΕΕΛΠΝΟ και τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ που περιέχουν προσωπικά δεδομένα αναφορικά
με επιτυχόντες, επιλαχόντες, απορριπτέους κ.λπ. δεν αναρτώνται, μέχρι νεώτερης ενημέρωσης.


Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
- Μαρούσι 27-11-2018 Αρ. Πρωτ.:22278

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2018

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην κεντρική γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ισόγειο), Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
Ωράριο παραλαβής αιτήσεων: 08:30 - 15:30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212043, 2105212153, 210-5212074, 2105212093.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019.


- Μαρούσι 27-11-2018 Αρ. Πρωτ.: 22277
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας. (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην κεντρική γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ισόγειο), Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς.
Ωράριο παραλαβής αιτήσεων: 08:30 - 15:30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212043, 2105212153, 210-5212074, 2105212093.
Ημερομηνίας ανάρτησης: 18-12-2017 και ώρα 11:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019.

Διαγωνισμοί
- Μαρούσι 15-01-2019 Αρ. Πρωτ.: 392_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή και απομαγνητοφώνηση (συμπεριλαμβανόμενης ενοικίασης απαραίτητου εξοπλισμού) των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικου Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, ώρα 17:00)


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.

- Μαρούσι 11-01-2019 Αρ. Πρωτ.: 281_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανανέωση αδειών χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Google G-Suite (CPV: 64216120-0 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ»)
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.

- Μαρούσι 11-01-2019 Αρ. Πρωτ.: 280_ΚΠ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων μέσης τάσης και των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης (CPV:50532200-5) – προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγώγων ζευγών (γεννητριών – Η/Ζ)(CPV:50532300-6), προληπτική συντήρηση κεντρικού UPS κτηριακής εγκατάστασης Αμαρουσίου
(Ημερομηνία ανάρτησης: Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:30)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός δέκα (10) ημερών.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.