Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

 
en-USel-GR

 
Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης

Υπεύθυνος Γραφείου: Αναστόπουλος Γεώργιος, Οικονομολόγος MSc, PhD(c)

                                  τηλ: 210-6863218, email: anastopoulos@keelpno.gr


ΙΣΤΟΡΙΚΟ
To Γραφείο Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης ιδρύθηκε σύμφωνα με απόφαση της 4ης συνεδρίασης/ 11-4-2012 του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με αντικείμενο το χειρισμό ειδικών θεμάτων που άπτονται και των δύο τομέων (οικονομίας και διοίκησης).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας και Διοίκησης περιγράφονται ως εξής:
- Αποτελεί τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ σε επιστημονικά θέματα, ο χειρισμός των οποίων είναι απαραίτητος, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που γεννώνται από την εκδήλωση λοιμωδών  νοσημάτων στο διεθνή χώρο και στις ευρωπαϊκές χώρες και έχουν επιπτώσεις στην Ελλάδα.
- Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες των διαγωνισμών, πρόχειρους και διεθνείς, του ΚΕΕΛΠΝΟ, εκτός αυτών που χειρίζεται το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
- Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των διεθνών επαφών του Γενικού Διευθυντή του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
- Μελετά και διερευνά τη δυνατότητα εξασφάλισης πιστώσεων και προώθησης διοικητικής διαδικασίας, που απαιτούνται κατά περίπτωση εμφανιζόμενης ανάγκης.
- Ενημερώνει και εισηγείται γραπτώς και εν ανάγκη δε προφορικά, το Γενικό Διευθυντή με τον οποίο είναι σε κατάσταση ετοιμότητας για όποιο σημαντικό περιστατικό συμβαίνει και υποδεικνύει τρόπο οικονομικής και διοικητικής αντιμετώπισής του, υπολογίζοντας το ύψος της σχετικής δαπάνης, που είναι ανάγκη να διατεθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένου προβλήματος και καθορίζοντας τη μεθόδευση της διοικητικής διαδικασίας.
- Αναπτύσσει συστήματα ποιότητας και αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
- Συντάσσει «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Διοίκησης» μέσω στόχων, μετά από συνεργασία   με  τις Υπηρεσίες  του Οργανισμού, με στόχους συνοδευόμενους από κριτήρια επιτυχίας, όπως μετρήσιμους δείκτες τελικών και ενδιαμέσων αποτελεσμάτων, κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας, χρονοδιάγραμμα επίτευξης των τελικών και ενδιαμέσων στόχων, ανάλυση της διαδικασίας και προσδιορισμός ενεργειών και βημάτων και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών και βημάτων του  Οργανισμού.
- Υποβοηθεί τη Διοίκηση με την επεξεργασία και αξιοποίηση του πληροφοριακού πλούτου από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού για την παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας, για χάραξη πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, συστηματική παρακολούθηση εφαρμογής των πλάνων και αποκλίσεων κατά την εφαρμογή τους, αποτίμηση αποτελεσμάτων σε σχέση με στοχεύσεις και αναθεώρηση πλάνων, μέσω της  καθιέρωσης τους «Συστήματος Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας».

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.   Γαρίδη Βασιλική, Δ.Ε. Διοικητικός,
      email: garidi@keelpno.gr, τηλ: 210-6863219

Fax Γραφείου: 210 – 6863261
Ταχ. Διεύθυνση: Αγράφων 3-5, 15123, Μαρούσι

 

 

 

 

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ | Δομές / Λειτουργίες | Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί | Προγράμματα | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Copyright (c) 2019 ΚΕΕΛΠΝΟ - Design & Development by SDC S.A.